Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Opatrovateľská služba

Terénna forma sociálnej služby

Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí, ktorá spĺňa odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy  č.  3a  zákona  č.  448/2008  Z.  z.  o  sociálnych  službách.

Opatrovateľskú  službu  je  možné poskytnúť  iba  na  základe  vydaného  posudku o  odkázanosti  na  sociálnu  službu a právoplatného rozhodnutia.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby, M. Kukučína 690/11, Trenčianska Teplá

Celoročná pobytová forma sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a  pre  fyzické  osoby,  ktoré  dovŕšili  dôchodkový  vek.  V  zariadení  sa  poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,  ubytovanie,  stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a ďalšie činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby je možné poskytnúť iba na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu a právoplatného rozhodnutia.

Poskytovanie  opatrovateľskej  služby  v  domácom  prostredí  a     poskytovanie  služieb  v  zariadení opatrovateľskej  služby  rieši  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  1/2016  Obce  Trenčianska  Teplá o sociálnych službách v znení nasledujúceho Dodatku č. 1 a Prevádzkový poriadok Zariadenia opatrovateľskej služby, M. Kukučína 690/11, Trenčianska Teplá.

Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby Stiahnuté: 7x | 28.11.2018

Žiadosť o umiestnenie v ZOS Stiahnuté: 6x | 28.11.2018

Stránka

  • 1