Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Podnikateľská agenda

Kancelária č. 1 - prízemie vpravo


Vybavuje:  Mgr. Iveta Adamcová
E-mail:       iveta.adamcova@trencianskatepla.sk
Č. tel.:        032/ 6401 221, 032 / 6591 311 - sekretariát, spojovateľka - klapka 9

Stále prevádzky na území obce

Obec v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2007 Obce Trenčianska Teplá o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb schvaľuje predajný a prevádzkový čas v prevádzkach umiestnených na území obce.
Žiadosť o povolenie otváracích – prevádzkových hodín

Obecné trhovisko

Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 Obce Trenčianska Teplá o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Záujemca o predaj na obecnom trhovisku je povinný k žiadosti predložiť:
- fotokópiu živnostenského listu,
- záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice
- čestné vyhlásenie, že podnikateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu
Žiadosť o povolenie predaja výrobkov – poskytovanie služieb na obecnom trhovisku