medzera

uvodny obrazok

medzera

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór Obce Trenčianska Teplá

Ing. Anton Šumichrast
E-mail: kontrolor@trencianskatepla.sk

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 /pdf; 288,18 KB/


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017  /pdf; 299,25 KB/

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  I.  polrok 2017  /pdf; 297,38 KB/


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.  polrok 2016  /pdf; 153,47 KB/

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  I.  polrok 2016  /pdf; 152,87 KB/


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015  /pdf; 311,86 KB/


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014  /pdf; 389,8 KB/

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.  polrok 2014  /pdf; 64,9 KB/


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2013  /pdf; 27,5 KB/

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.  polrok 2013  /pdf; 28,17 KB/


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012  /pdf; 27,06 KB/


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012  /pdf; 26,88 kB/


Hlavný kontrolór obce

1. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti 
    ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kvalifikačným predpokladom na funkciu
    hlavného kontrolóra je minimálne úplné stredné vzdelanie.

2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva,
    starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného
    zamestnanca obce.

3/ Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej
    činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami
    obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov
    a finančných operácií obce, kontrola vybavovania petícií a sťažností, kontrola dodržiavania všeobecne
    záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva, kontrola interných
    predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

4. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie
    sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

5. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný
    pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred
    vyhlásením voľby kontrolóra.

6. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu.

7. Výkon funkcie zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím funkčného obdobia, smrťou
    alebo vyhlásením za mŕtveho, pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ak bol
    odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatne odsúdený za trestný čin ak výkon trestu odňatia
    slobody nebol podmienečne odložený, dňom keď začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná
    s výkonom funkcie kontrolóra.

8. Plat hlavného kontrolóra je stanovený zákonom.

9. Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
    činnosti, vypracúva stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, predkladá
    správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, predkladá najmenej raz ročne správu
    o kontrolnej činnosti, vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, vykonáva kontrolu
    na pokyn obecného zastupiteľstva.

10. Zúčastňuje sa zasadaní obecného zastupiteľstva, obecnej rady s hlasom poradným a môže
     sa zúčastňovať aj na zasadaní komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera