medzera

uvodny obrazok

medzera

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Trenčianska Teplá:


• VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce /*.pdf, 37,88 kB


• Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáne odpady a drobné stavebné odpady /*.pdf; 34,87 kB


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 Obce Trenčianska Teplá o poskytovaní sociálnych služieb na území obce /*.pdf; 273,4 kB


• Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáne odpady a drobné stavebné odpad /pdf; 32,77 kB/


• Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 Obce Trenčianska Teplá o poskytovaní sociálnych služieb na území obce /pdf; 218,11KB/


• VZN č. 2/2017 Obce Trenčianska Teplá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na deti a žiakov škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Trenčianska Teplá
/pdf; 256,83KB/


• Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 Obce Trenčianska Teplá
o organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania
v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Trenčianska Teplá
/pdf; 204,72KB/


• VZN č. 1/2017 Obce Trenčianska Teplá o organizácii miestneho referenda  /pdf; 511,95 KB/


• Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 Obce Trenčianska Teplá
o organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania
v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Trenčianska Teplá  /pdf; 204,65 KB/


• Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 Obce Trenčianska Teplá o podmienkach chovu
a držania psov na území obce  /pdf; 138,53 KB/


• VZN č. 5/2016 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáne odpady a drobné stavebné odpady  /pdf; 305,55 KB/


• VZN č. 4/2016 Obce Trenčianska Teplá o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  /pdf; 377,09 KB/


• VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Trenčianska Teplá  /pdf; 393,74 KB/


• VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Trenčianska Teplá  /pdf; 253,64 KB/


• VZN č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce  /pdf; 209,46 KB/


• Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v Obci Trenčianska Teplá /pdf; 139,95 KB/


• VZN č. 1/2015 o organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Trenčianska Teplá /pdf; 162,34 KB/


• Smernica č. 2/2015 o poplatkoch za služby poskytované obcou /pdf; 182,6 kB/


 VZN č. 3/2014 -  o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov /pdf; 156,69 kB/


 VZN č. 2/2014 -  o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v obci /pdf; 210,49 kB/


• VZN č. 1/2014 -  záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce /pdf; 44,37 kB/

                        + Záväzná časť  /pdf; 343,5kB/


• Štatút obecného rozhlasu účinný od 04.10.2013 /pdf; 29,2 kB/


• VZN č. 2/2013 -  O financovaní škôl /pdf; 32,9 kB/


• VZN č. 1/2013 -  O podmienkach chovu a držania psov na území obce /pdf; 51,00 kB/


• VZN č. 3/2012 -  O používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce
                           /pdf; 36,71 kB/


• VZN č. 2/2012 -  O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
                            stavebné odpady
  /pdf; 148,61 kB/


• Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012  /pdf; 148,32 kB/


• Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012  /pdf; 134,2 kB/


• VZN č. 1/2012 - O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
                           na trhových miestach
  /pdf; 55,02 kB/


• VZN č. 5/2011 - O správe a prevádzkovaní pohrebísk v Obci Trenčianska Teplá  /pdf; 111,75 kB/


• VZN č. 3/2011 - O poplatkoch za služby poskytované Obcou Trenčianska Teplá  /pdf; 35,6 kB/  


• VZN č. 2/2011 - Povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej
                          osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý
                          povodňou  /pdf; 37,08 kB/

                        • Príloha k VZN č. 2/2011  /pdf 1,18 MB/                                


• VZN č. 1/2011 - O zásadách hospodárenia s majetkom Obce Trenčianska Teplá  /pdf; 162,83 kB/


• VZN č. 2/2010 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce
                           Trenčianska Teplá  /pdf; 63,09 kB/


• Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 /pdf; 22,4 kB/


• VZN č. 1/2010 - Záväzná časť územného plánu Obce Trenčianska Teplá  /pdf; 354,23 kB/


• VZN č. 6/2009 - Výška dotácie na žiaka  /pdf; 121,81 kB/


• VZN č. 4/2009 - O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov  /pdf; 35,39 kB/


• VZN č. 2/2009 - O usporiadaní verejných kultúrnych podujatí  /pdf; 132,7 kB/ 


• VZN č. 1/2009 - O poskytovaní sociálnych služieb  /pdf; 217,26 kB/


• VZN č. 4/2008 - VZN, ktorým sa menia niektoré VZN v súvislosti so zavedením
                           meny "euro"  /pdf; 85,51 kB/


• VZN č. 3/2008 - O podmienkach poskytovania finančných prísp. na vykonávanie opatrení
                           sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately  /pdf; 127,83 kB/


• VZN č. 2/2008 - Školský zákon  /pdf; 48,86 kB/
                        - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008  /pdf; 23,92 kB/
                        - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008  /pdf; 24,74 kB/

                        - Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2008  /pdf; 22,52 kB/


• VZN č. 1/2008 - Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice  /pdf; 138,95 kB/


• VZN č. 2/2007 - O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  /pdf; 116,2 kB/
                        - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007  /pdf; 23,85 kB/
                        - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2007  /pdf; 24,28 kB/


• VZN č. 6/2004 - O podmienkach chovu a držania psov na území
                          Obce Trenčianska Teplá  /pdf; 48,66 kB/


• VZN č. 2/2004 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
                           odpadmi  /pdf; 210,23 kB/

                        - Dodatok č. 1 k VZN 2/2004  /pdf; 31,61 kB/


• VZN č. 1/2002 - O čistote a poriadku v obci  /pdf; 123,14 kB/


• Štatút obecného rozhlasu  /pdf; 101.5 kB/
   - Dodatok č. 1 k Štatútu obecného rozhlasu  /pdf; 20,64 kB/


• VZN č. 2/2000 - O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom  /pdf; 96,84 kB/


 

Prevádzkový poriadok

- Prevádzkový poriadok pohrebiska v Trenčianskej Teplej  /pdf; 347,2 kB/

- Prevádzkový poriadok pohrebiska v m. č. Dobrá  /pdf; 221,54 kB/

- Prevádzkový poriadok pohrebiska v Prílese  /pdf; 224,74 kB/

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera