medzera

uvodny obrazok

medzera

Samospráva

Samospráva obce

1/ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky náležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2/ Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a/ orgánmi obce,
b/ miestnym referendom obce,
c/ zhromaždením obyvateľov obce.

3/ Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,
s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

4/ Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len nariadenia/.
Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými  vyslovila  súhlas  Národná  rada  Slovenskej  republiky a ktoré  boli  ratifikované
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých plní obec úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi a nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy.
Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia tých   nariadení stanovuje zákon   369/1990   Zb. v § 6 a   Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej.

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera