medzera

uvodny obrazok

medzera

Projekty EÚ

Odborná účebňa

- Základná škola Trenčianska Teplá

projekt v ITMS 2014+: link

(25.7.2018)

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy Základná škola, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti prírodovednej gramotnosti a ich prírodovedného myslenia, schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky, schopnosti pozorovať a experimentovať, ale aj k rozvoju spôsobilostí a vedomostí na podporu zdravia. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investície do materiálno-technického vybavenia odbornej učebne ZŠ. Týmto je projekt v plnom súlade so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Navrhovaná aktivita projektu:

Aktivita 1: Biologická / chemická učebňa

Výsledkom realizácie aktivít (merateľný ukazovateľ) bude 1 podporená prírodovedná učebňa.

Projekt napĺňa globálny cieľ IROP, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Obec Trenčianska Teplá realizáciou projektu zvýši kvalitu a rozsah poskytovaných verejných služieb v oblasti základného vzdelávania na svojom území, čo bude mať pozitívny dopad na dané prostredie z hľadiska jeho udržateľného územného rozvoja. Podporou základného vzdelávania sa zlepší prístup pre miestnych mladých ľudí na trh práce, žiakom sa vytvorí priestor pre rozhľad o ich budúcich pracovných a študijných možnostiach. Posilnením kľúčových kompetencií žiakov ZŠ sa im umožní úspešná integrácia do spoločnosti z hľadiska sociálnych a pracovných väzieb. Realizáciou hlavných aktivít projektu je predkladaný projekt plne v súlade so stratégiou IROP, prioritná os č. 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - tematický cieľ č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania.

Harmonogram: Dátum registrácie žiadosti: 06/2017; predpokladaný čas realizácie: 08-11/2017; rozhodnutie o schválení: 20.7.2018; žiadosť o posun harmonogramu podaná 24.7.2018: verejné obstarávanie: 08-10/2018; vybudovanie učebne: 12/2018 - 03/2019


    

Projekt realizovaný Európskou úniou

               Názov:

Regenerácia centrálnej zóny
Trenčianska Teplá

Realizácia projektu v rámci Regionálneho operačného programu
Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

Investícia do Vašej budúcnosti

S podporou Európskej únie a európskeho fondu regionálneho rozvoja realizuje Obec Trenčianska Teplá

projekt: "Regenerácia centrálnej zóny Trenčianska Teplá", s termínom ukončenia do 9/2011.

Cieľom projektu je vytvoriť a doplniť centrum Obce Trenčianska Teplá - nielen o novú komunikáciu,

chodníky a autobusový otoč, ale i doplniť centrum obce o nové prvky - verejné osvetlenie a zeleň.
            

Projekt realizovaný Európskou úniou

               Názov:

    Zlepšenie vyučovacích podmienok
na Základnej škole v Trenčianskej Teplej

Realizácia projektu v rámci Regionálneho operačného programu
Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Investícia do Vašej budúcnosti

S podporou Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja realizuje Obec Trenčianska Teplá

projekt: "Zlepšenie vyučovacích podmienok na Základnej škole v Trenčianskej Teplej", s termínom

ukončenia do 6/2011.

Cieľom projektu je nielen zníženie energetickej náročnosti budovy (výmena okien a zateplenie fasády),

ale i zlepšenie podmienok pre vyučovací proces (interaktívna učebňa a učebňa jazykovej výchovy).


 

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera