medzera

uvodny obrazok

medzera

Ako vybaviť

Matrika

Vybavuje:  Ing. Jarmila Svitanová
E-mail:       jarmila.svitanova@trencianskatepla.sk
Č. tel.:        032 / 6591 311 - sekretariát, spojovateľka

Osvedčenie listín a podpisov

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.
Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala
za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť: originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.
Poplatok: 1 strana 1,50 €

K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje.
Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.
Poplatok: osvedčenie jedného podpisu 1,50 €


Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú obaja partneri osobne na príslušnom matričnom úrade, bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Príslušný matričný úrad je ten, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu.
V Trenčianskej Teplej sa sobáše konajú v sobášnej sieni obecného úradu.
Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému farskému úradu.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

K žiadosti je treba predložiť tieto doklady:
• rodný list - originál
• občiansky preukaz
• vdova/vdovec - úmrtný list manžela/manželky
• rozvedený - právoplatný rozsudok o rozvode
• u maloletých osôb /od 16 do 18 rokov/ - právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady:
• rodný list
• platný cestovný pas, povolenie na pobyt
• doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
• doklad o štátnom občianstve
• vdova/vdovec - úmrtný list manžela/manželky
• doklad o osobnom stave
• rozvedený - právoplatný rozsudok o rozvode
Všetky doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka.
Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

Poplatky za uzavretie manželstva:

• medzi občanmi SR, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Trenčianskej Teplej - bez poplatku
• povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi
   občanmi SR 16,50 €
• povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanom SR
   a cudzincom alebo cudzincami 33,00 €
• uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom 66,00 €
• uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
• povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti 66,00 €
• povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €


Podanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov

Výpis a odpis z registra trestov sa vydáva na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti osvedčená. Matrika overí totožnosť žiadateľa z predloženého občianskeho preukazu alebo pasu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru SR, Bratislava.

Potrebné doklady:
• občiansky preukaz alebo pas
• žiadosť o odpis alebo výpis z registra trestov /tlačivo poskytne matričný úrad/
• kolok v hodnote 4,00 €
Poplatok za osvedčenie podpisu 1,50 €


Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastalo úmrtie. Matričný úrad zapíše úmrtie do knihy úmrtí, vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady:
• 2 x List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
• občiansky preukaz zomrelého
• občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje

Poplatok: bez poplatku


Vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/, ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady:
• platný občiansky preukaz

Poplatok: 5,00 €


Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska

Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska je treba predložiť do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o rozvode na matričnom úrade, kde bolo uzavreté manželstvo.

Potrebné doklady:
• občiansky preukaz
• sobášny list
• právoplatný rozsudok o rozvode

Poplatok: bez poplatku


Určenie otcovstva pred narodením alebo po narodení

Ak rodičia nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov.

Potrebné doklady:
• občiansky preukaz matky a otca
• rozsudok o rozvode matky /ak je rozvedená/

Poplatok: bez poplatku


Zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú
do osobitnej matriky. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom.
Matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/.
Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

Potrebné doklady:
• rodný list
• sobášny list
• úmrtný list
• osvedčenie o štátnom občianstve
• platný občiansky preukaz a lebo cestovný pas

Poplatok: bez poplatku


Evidencia obyvateľov

Vybavuje:  Jana Kittová
E-mail:       jana.kittova@trencianskatepla.sk
Č. tel.:        032 / 6591 311 - sekretariát, spojovateľka

 Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
• platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov,
   predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
• platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej
   republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
• doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka
   alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej
   časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
   1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
   2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými
      spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
   3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
       podľa bodov 1 a 2, alebo ak
   4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť
       v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením
       občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Poplatok: bez poplatku


Odhlásenie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva obecný úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasuje
na trvalý pobyt.


Prihlásenie k prechodnému pobytu

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť prechodný pobyt jeden
z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť prechodný pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:
• platný občiansky preukaz,
• doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom
   vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova
   alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
   1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
   2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými
       spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
   3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
       podľa bodov 1 a 2, alebo ak
   4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť
       v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením
       občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Poplatok: bez poplatku


Prvý občiansky preukaz

Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá
1. pri dovŕšení 15. roku veku,
2. po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz,
3. po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky
    preukaz.

O vydanie prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15. roku veku, je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu
nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní
a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.

Potrebné doklady:
občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu,
je povinný predložiť rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle.

Poplatok: bez poplatku


Pridelenie (zrušenie) súpisného čísla

Potrebné doklady:
• kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou
• doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
• geometrický plán skutočného zamerania stavby (nie je potrebný u stavieb, ktorých kolaudačné
   rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť od 1. 10. 1976, resp. u stavieb, ktoré
   sú už zakreslené v katastrálnej mape a neboli zmeny - prístavba a pod.)

Poplatok: bez poplatku


Žiadosť o úľavu na komunálny odpad  /tlačivo - pdf; 19,7 kB/


Materská škola

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  /pdf; 59,91 kB/


Žiadosti - vzory/rôzne

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu

/pdf; 24,70 kB/

/rtf; 34,00 kB/


Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Trenčianska Teplá

/pdf; 26,29 kB/

/rtf; 29,00 kB/


Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Trenčianska Teplá

/pdf; 28,30 kB/

/rtf; 30,50 kB/


Rybárske lístky

/pdf; 202,04 kB/


Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu

/pdf; 137,86 KB/


Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera