medzera

uvodny obrazok

medzera

Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

Zloženie výboru od 29. 11. 2006
Predseda: Michal Brezovský
Podpredseda veliteľ: Martin Jakúbek
Podpredseda prevencie: Andrej Dobiaš
Tajomník:
Zuzana Sklenárová
Pokladník: Marek Sklenár
Strojník: Martin Brezovský
Mater. tech. ref. Michal Segedi
Revízor: Jozefína Kotúčová
Ján Frydecký


História DHZ

   Zrod Dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskej Teplej sa viaže na rok 1884, patril medzi prvý na Považí. DZH bol založený pod vplyvom mecenáša baróna Filipa Skrbenského, majiteľa rádu maltézskych  rytierov a statkára, žijúceho v Prílese, kde je aj pochovaný. F. Skrbenský daroval DHZ ručnú striekačku, k nej niekoľko hadíc a najnutnejšie základné náradie.

Zakladajúci členovia Teplanského Hasičského zboru boli:
Robert Schlezinger - prvý veliteľ,
Martin Masár - vtedajší richtár, zástupca veliteľa,
Félix Braun - skladník,
Ján Barčík - hornista,
Cyril Janúš, Ondrej Kováč a ďalší, ktorých mená sa v kronike ani v pamäti občanov neuchovali.

   DHZ mal po založení 20 odhodlaných členov, ochotných pomáhať spoluobčanom, organizovane bojovať proti požiarom, chrániť ich životy a majetok pred požiarmi a živelnými pohromami. Hneď po založení dobrovoľného hasičského zboru bola postavená murovaná požiarna zbrojnica a vedľa nej drevený sklad na náradie, na mieste starej školy, kde sa v tomto čase rozprestieral menší, ale pekný park. Novovytvorený zbor sa stal členom Krajinskej hasičskej jednoty. Hasičstvo malo u nás svoje opodstatnenie a malo silné korene.
V roku 1929 sa občania zaslúžili o zakúpenie zástavy, ktorú naši hasiči vlastnia dodnes.

Činnosť hasičov

Rok 1984 - niesol sa v znamení osláv 100 rokov založenia dobrovoľnej požiarnej ochrany. Práca a činnosť organizácie boli zamerané na dôstojné uskutočnenie osláv tohto jubilea. Výbor spracoval brožúrku k tomuto výročiu, na jej vydaní sa podieľal vedúci tajomník západoslovenského Krajského výboru Zboru požiarnej ochrany - Jozef Fabo, rodák z Trenčianskej Teplej. Členovia v tomto roku upravili priestranstvo okolo požiarnej zbrojnice. V júli 1984 prevzali z Inšpekcie PO v Trenčíne požiarne vozidlo „AVIA“ s novou striekačkou PS-12. Oslavy 100. výročia sa konali 18.-19. 8. 1984. V sobotu sa konalo v požiarnej zbrojnici slávnostné zasadnutie a tiež tu bola inštalovaná výstava. V nedeľu nastúpili požiarne družstvá z okolitých obcí a na futbalovom ihrisku bolo vykonané ukážkové cvičenie hasenia ručnými striekačkami a tiež i modernou požiarnou technikou. Hasiči i celá obec si dôstojne pripomenuli 100 rokov založenia požiarnej ochrany v obci.

Rok 1985 - činnosť požiarnikov sa v tomto roku zamerala na brigádnickú pomoc a zveľaďovanie obce, úpravy okolo požiarnej zbrojnice, údržbu požiarnej techniky, výcviku členov. Zaznamenali aj 3 výjazdy k požiarom, ktoré likvidovali.
Rok 1986 - požiarnici sa podieľali na kontrole hydrantov v obci,
ako i na preventívnych protipožiarnych prehliadkach budov i rodinných domov. Zúčastnili sa likvidácie lesných požiarov v Kolačíne a Dolnej Porube.
Rok 1987 - práca výboru od roku 1984 ochabla, neustále dochádzalo k zmenám v zložení. Do činnosti sa viac zapájali i mladí požiarnici pod velením p. Karola Kotúča.
Rok 1988 - činnosť v tomto roku bola zameraná na úpravu okolia požiarnej zbrojnice a hlavne na opravu požiarnej techniky.
Rok 1989 - činnosť požiarnikov zameraná na preventívne prehliadky a na uskutočnenie námetového cvičenia v Pionierskom tábore v Podhradišti, a hlavne na prácu s mládežou.
Rok 1990 - niesol sa v znamení 635. výročia 1. písomnej zmienky o našej obci. Hasiči zorganizovali „Pohárovú súťaž“ a zúčastnili sa alegorického sprievodu s ukážkou starej techniky. Vo funkcii predsedu pracoval p. Jozef Fabo, veliteľ - Karol Kotúč.
Rok 1991 - základná organizácia dobre zvládala nové podmienky po rozpade Federálneho výboru Zboru požiarnej ochrany, zameriavala sa hlavne na požiarne kontroly bytov a prevádzok v obci, ako i prípravou relácií do miestneho rozhlasu.
Rok 1992 - organizácia si pripomenula 70. výročie vzniku hasičskej jednoty na Slovensku. Práca požiarnikov bola zameraná na údržbu techniky a spoluprácu v kultúrnom a spoločenskom živote obce.
Rok 1993 - pokračovala príprava členov na súťaže, boli vykonávané kontroly bytov a prevádzok, údržbu požiarnej techniky a jej pripravenosť na akcieschopnosť.
Rok 1994 - o dobrú pripravenosť požiarnikov sa starali hlavne veliteľ Karol Kotúč a Juraj Gazdík. Požiarnici sa podieľali na kultúrnom a spoločenskom živote v obci, zabezpečovali stavanie mája.
Rok 1995 - požiarnici vykonávali pravidelné preventívne prehliadky ako i prednášky v jarnom období i počas žatevných prác. Zúčastňovali sa i súťaží a taktických cvičení.
Rok 1996 - členovia DPO spolupracovali počas roka s obcou na rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach, hlavne však pri stavaní májov.

Rok 1997 - požiarnici sa zameriavali hlavne na údržbu požiarnej techniky a pripravenosť členov na akcieschopnosť.
Rok 1998 - aktivita členov bola slabšia, zúčastnili sa kultúrno-spoločenského diania v obci, stavania mája.
Rok 1999 - aktivita členov DPO sa čiastočne zlepšila, v obci bolo 5 požiarov, na ktorých likvidácií sa podieľali.
Rok 2000 - členovia sa podieľali na kultúrno-spoločenskom živote, odvysielali rozhlasové relácie v jarných mesiacoch a pred zimným vykurovacím obdobím. Spolupracovali na likvidácií 5 požiarov v obci.
Rok 2001 - činnosť zameraná na propagačnú činnosť na predchádzanie požiarom,    údržbe      požiarnej techniky a pripravenosti členov na súťažnú činnosť. Hasiči sa podieľali na likvidácií 4 požiarov.
Rok 2002 - účasť len na stavaní májov, iná aktivita nebola vyvinutá.
Rok 2003 - do organizácie nastúpili mladí aktívny členovia, Radoslav Januščák, Ján Krátky, Marek Sklenár, Miroslav Zúber, Zuzana Sklenárová, Ján Frydecký, Andrej Dobiaš. Činnosť bola veľmi rozmanitá - spolupracovali na odstraňovaní spadnutých stromov, čistení a kontrole hydrantov, hasení požiarov, pri spoločenských akciách poriadaných obcou (máje, majáles, vatra zvrchovanosti).
Dňa 6. 10. 2003 bol obecným zastupiteľstvom zriadený Obecný hasičský zbor Obce Trenčianska Teplá.
Členovia DHZ boli nápomocní pri oprave strechy Materskej školy v Dobrej, vykonali tiež ukážkové cvičenia na ihrisku v Dobrej pre deti MŠ a ZŠ. Zúčastnili sa tiež dôstojnej rozlúčky s dlhoročným požiarnickým funkcionárom Jozefom Fabom - predsedom DPZ v Trenčianskej Teplej od roku 1989, ktorý zomrel 23.10.2003.
Rok 2004 - dobrá spolupráca hasičov s obcou pokračovala i v tomto roku najmä pri likvidácií starých stromov pri ZŠ, Špeciálnej škole internátnej a iných verejných priestranstvách, ako i pri zabezpečení požiarneho dozoru na rôznych akciách v obci a preventívnych kontrolách prevádzok podnikateľov. Hasiči tiež vykonávali ukážky požiarnej techniky a svojej činnosti pre školy, spolupracovali i pri rekonštrukcii požiarnej zbrojnice.
V septembri pripravili dôstojné oslavy 120. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru na futbalovom ihrisku. Výjazdov k požiarom bolo 6, v mesiaci december sa zúčastnili námetového cvičenia okrsku č. 1. V priebehu roka sa zúčastnili poslednej rozlúčky s dlhoročným veliteľom pánom Karolom Kotúčom a pánom Jozefom Moškom (2.12.2004).
Rok 2005 - členovia DZH vykonali kontrolu hydrantov v obci v spolupráci s pracovníkmi TUS Trenčianske Teplice, spolupracovali pri likvidácií starých porastov na verejných priestranstvách obce, zúčastňovali sa aktívne akcií poriadaných obecným úradom, najmä tiež zabezpečením a účasťou na oslavách 650. výročia obce. Na požiadanie organizátorov pretekov automobilov do vrchu na Jankovom vŕšku, vykonali požiarny dozor na tejto akcii. Pracovali tiež na údržbe požiarnej techniky - najmä na sfunkčnení starého požiarneho vozidla KLOKNER. Zasahovali pri niekoľkých požiaroch a tiež odprevadili na poslednej ceste veliteľa DHZ Dobrá p. Miroslava Tadlánka (17.9.2005). Podieľali sa tiež na likvidácií hrdzavého požiarneho stožiara v centre obce.
Rok 2006 - hasiči sa aktívne zúčastňovali života a práce v obci, najmä v mesiaci marec pri náhlom topení snehov a pod prívalom dažďov stúpala Teplička a naši hasiči v tomto období vykonávali pohotovosť pri vodnom toku. Zasahovali pri niekoľkých požiaroch, zúčastnili sa požiarno - technického cvičenia v obci Kubra. Opätovne vykonávali požiarny dozor na pretekoch automobilov na Jankovom vŕšku. Na poslednej ceste odprevadili dňa 4.11.2006 pána Jozefa Masára - dlhoročného funkcionára dobrovoľných hasičov. V mesiaci november bola zakúpená staršia požiarna cisterna na sfunkčnení ktorej začali pracovať.
Rok 2007 - spolupráca hasičov s obecným úradom pokračovala i v tomto období na rôznych akciách.
V mesiaci máj sa zúčastnili osláv 130. výročia založenia DHZ Trenč. Teplice, sa zúčastnili aktívne i na súťaži historických striekačiek v Trenčíne a tiež na oslavách 675. výročia 1. zmienky o Obci Omšenie, opätovne robili i požiarny dohľad na súťaži automobilov na Jankovom vŕšku.  V mesiaci jún sa podieľali na likvidácií a odstraňovaní polámaných stromov po búrke na miestnom cintoríne. V mesiaci október vykonali požiarnu ukážku svojej činnosti pre deti ZŠ Mikroregiónu Teplička a Ostrožsko a tiež sa aktívne zúčastnili požiarno-taktického cvičenia okrsku v našom katastrálnom území - za ovčiarskym ústavom. Na poslednej ceste odprevadili pán Pavla Košútha - dlhoročného aktívneho funkcionára DHZ.
Rok 2008 - činnosť hasičov bola opätovne orientovaná na spoluprácu s obcou - najmä na pomoc pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách. Naši členovia spolupracovali s MŠ na usporiadaní Olympiády pre deti. Veľkú iniciatívu a pomoc vyvinuli po búrkovej kalamite v auguste - pri likvidácií polámaných stromov a čistení cintorína v Trenčianskej Teplej. Aktívne sa zúčastnili pri cvičení krízového štábu - Pretrhnutie vodného diela Liptovská Mara.

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera